Název projektu: Škola 21. století

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3303

Období realizace: 1.9.2011 – 28.2.2014

Cíle projektu: Cílem našeho projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Stručný obsah projektu:

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků

V rámci aktivity bude podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou zvyšování znalostí a dovedností žáků základních škol ve využívání cizích jazyků. Tato příprava bude v souladu s kurikulární reformou zohledňovat moderní trendy výuky a její realizace bude založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce. Pedagogičtí pracovníci vytvoří během dvou let 2 sady vzdělávacích materiálů pro výuku cizího jazyka. Každá sada bude obsahovat 36 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Realizace klíčové aktivity zahrnuje vytvoření digitálních učebních materiálů (DUM) pro vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich pilotáž, ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z takto ověřených modulů za podmínek daných autorským zákonem.

V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování vyučovacího procesu budou souběžně zajištěny i technické a materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení digitálních učebních materiálů při výuce. Pedagogičtí pracovníci vytvoří během dvou let 18 sad vzdělávacích materiálů pro výuku dle ŠVP. Každá sada bude obsahovat 20 vzdělávacích materiálů, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výuky.

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

Cílem klíčové aktivity je proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu a v profesním životě.

Za odpovídající program se považuje takový typ vzdělání, který má nejméně 4 hodiny a je akreditován jako DVPP MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy. 2 osvědčení o absolvování DVPP

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků.

Účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích aktivitách akreditovaných v systému DVPP MŠMT, které směřují k rozvoji matematické gramotnosti žáků. 2 osvědčení o absolvování DVPP.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání podpořit pedagogické pracovníky v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků.

V rámci aktivity bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků.

Účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích aktivitách akreditovaných v systému DVPP MŠMT, které směřují k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků. 2 osvědčení o absolvování DVPP

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na ZŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií. Krátkodobý metodický kurz pro pedagogy cizích jazyků v rozsahu min. 4 hodin akreditovaný v systému DVPP  MŠMT. 1 osvědčení o absolvování DVPP.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků základních škol.

Cílem aktivity je pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podpořit pedagogy v zavádění finančního vzdělávání do výuky ve vazbě na Standardy finanční gramotnost.

Účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích aktivitách akreditovaných v systému DVPP MŠMT, které směřují k rozvoji finanční gramotnosti. 2 osvědčení o absolvování DVPP.

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

Účast pedagogických pracovníků na vzdělávacích akcích akreditovaných v systému DVPP MŠMT, které směřují k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků. 6 osvědčení o absolvování DVPP.