|

Preventivní program „Do dna“

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 absolvovali  žáci 8. a 9. ročníku preventivní  program věnovaný alkoholové závislosti – „Do dna“. Cílem daného dopoledního projektu bylo děti informovat o tom, co všechno se může stát, pokud člověk ztratí kontrolu nad konzumací alkoholu a jaká rizika vyplývají z jeho užívání.

Odbornou lektorkou  byla pracovnice Pedagogicko – psychologické poradny v Prostějově, paní Mgr. Vlasta Recová. Paní V. Recová se zabývá přednáškovou a osvětovou činností, jezdí po školách a pracuje s mládeží, aby zamezila, či oddálila u dětí možnost vzniku rizikového chování, např. užívání alkoholu, drog atd.

Děti si  připomněly  účinky alkoholu, této velmi levné a běžně dostupné návykové látky. Zhlédly tři filmové ukázky – příběhy svých vrstevníků. Všichni hrdinové se nějakým způsobem dostali do „alkoholové pasti“. Úkolem  dětí bylo analyzovat jejich chování. Žáci hezky pracovali v komunitním kruhu, dále pak ve skupinách i samostatně.

Dnešní akce nebyla marná a snad si děti alespoň něco odnesou do svého budoucího života.

Paní magistra byla u nás ve škole poprvé. Při srovnání s městskými školami, kam běžně chodí, uvedla, že běžný provoz je u nás ve škole klidnější, žáci jsou pohodovější a celkové klima na škole je pozitivnější. Což nás učitele může těšit. Určitě bude dobré v této činnosti i v příštím školním roce pokračovat.