DŮLEŽITÉ – provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Následující pravidla se mohou měnit v souvislosti se stupni pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví („semafor“).

Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).

Žáci:

 • žáci si ihned po vstupu do budovy školy umyjí ruce mýdlem a teplou vodou, provedou dezinfekci rukou – vše pod dohledem pedagogického pracovníka
 • platí zákaz vstupu do budovy školy osobám, které vykazují příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, nevolnost)
 • každý žák má ve své aktovce připravenou čistou roušku, kterou v případě potřeby použije dle pokynů pedagogického pracovníka
 • škola je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních. Žákovi bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, žák bude umístěn do izolační místnosti pod dohledem zaměstnance školy, zákonní zástupci žáka budou vyzváni k vyzvednutí žáka v co nejkratší době.
 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře).

 

Rodiče žáků, další osoby:

 • pokud nejste žák nebo zaměstnanec školy, nevstupujte do školní budovy!
 • zvoňte a vyčkejte příchodu zaměstnance školy
 • buďte trpěliví, paní učitelka se věnuje dětem a nemůže přijít ihned, zvoňte opakovaně
 • pokud potřebujete mluvit s paní učitelkou, s paní vychovatelkou nebo s vedením školy, vždy si předem domluvte schůzku (nejlépe emailovou komunikací)
 • pokud máte domluvenou schůzku ve škole, vždy po vstupu do budovy proveďte dezinfekci rukou
 • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit
 • respektujte, prosím, že si nebudeme na pozdrav podávat ruce.

 

Školní jídelna

Vzhledem k novým hygienickým a protiepidemickým pravidlům pro školní jídelnu bude omezen výdej obědů do jídlonosičů. Rodiče, kteří si budou chtít vyzvednout oběd žáka první den nemoci, zazvoní u bočních dveří na kuchyň (boční dveře vlevo při pohledu na budovu školy od silnice) a tam si pracovnice kuchyně jídlonosič přebere. Tento výdej je časově omezen a to pouze od 10:30 do 11:10 hod. 

Další hygienická pravidla pro školní jídelnu:

 • před vstupem do školní jídelny každý strávník provede důkladné mytí rukou mýdlem a teplou vodou, případně ruce dezinfikuje
 • strávníci si samostatně neodebírají příbory
 • výdej pití je zajištěn bezdotykovým dávkovačem
 • školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe: je zajištěno mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 °C), finální oplach vodou o teplotě min. 85 °C

Distanční vzdělávání

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.

V takovém případě je žák povinen účastnit se distančního vzdělávání.

Rodiče jsou o distančním vzdělávání informováni na školním webu, prostřednictvím školního informačního systému, případně telefonicky.

29. 8. 2020, Brodek u Konice

Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy