Projektový den – Den dopravní výchovy

V úterý 19. 9. 2023 se konal „DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY“ pro všechny žáky naší školy. Žáci se seznámili se zásadami první pomoci, zopakovali či naučili se dopravní značky a pravidla bezpečného chování chodců i cyklistů a práci s mapou (labyrinty). S přípravou a organizací dne pomáhali žáci 9. třídy, za jejich pomoc děkujeme!

Žáci 1. až 3. třídy první dvě vyučovací hodiny strávili ve třídách, kde si připomněli zásady bezpečné cesty do školy, procvičili pravidla silničního provozu, dopravní značky a poskytnutí první pomoci. Na koloběžkách se pak žáci přesunuli na fotbalové hřiště, kde je čekala spousta her, které si připravila skupinka žáků deváté třídy ve spolupráci s třídními učitelkami. Hry byly zaměřené na rozvoj pozornosti, rychlosti reakce a periferního vidění a prakticky si v nich žáci procvičili znalosti potřebné v silničním provozu. 

Žáci 4. až 8. třídy řešili dopravní situace, opakovali si pravidla silničního provozu, nacvičovali první pomoc – svoje poznatky si ověřili v dopravním testu, zdravotním testu a při práci s mapou. Ráno pršelo, ale postupem dne se počasí zlepšovalo, takže žáci mohli absolvovat jízdu zručnosti a na kole prozkoušet svoje dovednosti.

 Testy byly vyhodnoceny, jízda na kole obodována a následující den jsme mohli v tělocvičně vyhlásit nejšikovnější cyklisty.

třídní učitelky 1. až 3. třídy, Tereza Malínková