Projektové hodiny a Zimní pohybová stezka

V týdnu od 29. 1. do 1. 2. 2024 se žáci 2. stupně, kteří se neúčastnili lyžařského kurzu, vzdělávali v projektových a badatelských hodinách. V hodinách českého jazyka si žáci připomněli Mezinárodní den památky obětí holokaustu, vysvětlili si historické souvislosti a pojmy, debatovali o důsledcích, literátních dílech i filmové tvorbě. V hodinách přírodopisu žáci při vycházce odebrali vzorky vody pro pokus s řasami, sinicemi a nálevníky, dále pracovali s mikroskopem nebo prakticky nacvičovali první pomoc. V chemii se žáci pustili do badatelského úkolu „Proč se solí silnice?“, vymýšleli experimenty a prakticky ověřovali své hypotézy. Dále bádali nad pozitivy i negativy solení silnic. Výsledky experimentů mnohé překvapily.

ZIMNÍ POHYBOVÁ STEZKA žáků 6. – 9. ročníku
Ve čtvrtek 1. 2. 2024 se na 2. stupni konalo netradiční vyučování. Paní učitelky s panem učitelem připravily venkovní zajímavé pohybové aktivity, kterých se zúčastnilo celkem 22 žáků. Nejdříve bylo potřeba se rozdělit do skupin, proto se spravedlivě losovalo. Byly vytvořeny dvě skupiny po pěti a dvě skupiny po šesti žácích a mohlo se vyrazit do terénu. Po cestě od školy žáky vedla „fáborkovaná“ cesta, kde je na jednotlivých stanovištích čekaly úkoly, např.: štafetový běh, hod na cíl, tah na branku a jiné.
Nejnáročnějšími úkoly se nakonec staly úkoly, které se jevily jako nejlehčí, např.: udělat holubičku, desetkrát skočit žabáka, či desetkrát udělat „poctivě“ deset dřepů. Nicméně si všichni vedli výborně. Výkony byly ale značně ovlivněny chladným počasím, které jako jediné žákům a jejich výkonům nepřálo. Závěrečné vyhodnocení už proběhlo ve škole. Učitelská porota nakonec bodová hodnocení a jednotlivé časy sečetla. Žádné ze čtyř družstev „bramborovou“ medaili nezískalo, protože výkony dvou družstev byly bodově shodné.
Po vyhodnocení a předání sladké odměny se všichni přesunuli do tělocvičny, kde je čekal neméně zajímavý program. Někteří si zahráli stolní tenis, někteří různé stolní hry, logické úkoly či skládačky. Během celé akce panovala výborná atmosféra, zkrátka to byl pohodový a zasloužený start do pololetních prázdnin.
A. Staffová, E. Skokánková, M. Konečná, P. Heralt a R. Fialová