Naše škola

Rychlé kontakty

ředitelka školy:
582 391 193
brodek@volny.cz


omlouvání žáků:
"velká budova" 582 391 194
"malá budova" 582 391 560


družina:
792 315 620


odhlašování obědů:
725526837 (posílejte SMS)
jidelna.brodek@seznam.cz

Rozpis zvonění
1. hodina 7:35 - 8:20
2. hodina 8:30 - 9:15
3. hodina 9:30 - 10:15
4. hodina 10:25 - 11:10
5. hodina 11:20 - 12:05
6. hodina 12:10 - 12:55
7. hodina 13:25 - 14:10

Výchovný poradce

 

Mgr. Marcela Francová

Školní poradenské pracoviště – informace (pdf)

Konzultační hodiny: pondělí: 12:30 –14:00

Výchovný poradce plní ve škole především čtyři úlohy:

 1. Řeší problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
 2. Pomáhá se začleněním žáků s poruchami učení do výuky.
 3. Je k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu.
 4. Pomáhá žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy.

 

Využívej služeb výchovného poradce!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec. Výchovný poradce je jedna z možných cest k řešení.

Navíc by ti měl pomoci s hledáním další školy, až budeš na téhle končit.

 

Přijít můžeš s čímkoli:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
 • Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
 • Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
 • Děje se ti něco zlého?
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
 • Nebo s jakýmkoli jiným problémem.
 

Přihlášky a přijímací zkoušky na SŠ:

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2019/2020

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon.

1) Každý uchazeč může podat jen 2 přihlášky na 2 různé střední školy/obory. Totéž platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. Kontrolu, zda jich nepodává víc, sice základní škola vykonávat nesmí, ale v praxi také více než dvě přihlášky nepotvrdí.

         do oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019

         do oborů bez talentové zkoušky do 1. 3. 2020

Pro první kolo přijímacího řízení se mohou  podat nejvýše dvě přihlášky.

Na každou přihlášku se napíší údaje o školách oborech vzdělání ( píše se kód oboru).

Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné.

 

2) Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu,

Rozhodnutí o PŘIJETÍ na střední školu neobdrží uchazeč písemně – je třeba sledovat web střední školy nebo vývěsní tabuli.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ naproti tomu i nadále rozesílá ředitel SŠ poštou .

 

3) Zápisový lístek vydává základní škola do 15. března 2020.

 

4) Zápisový lístek je nutno odevzdat na SŠ do 10 pracovních dnů od oznámení výsledků. Za včas odevzdaný se považuje i ten lístek, který byl v této lhůtě prokazatelně předán provozovateli poštovních služeb.

 

5) Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. Nelze jej tedy (jako dříve) po odevzdání přenést ještě na jinou školu.

Výjimkou z uplatnění zápisového lístku jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

6) Termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech

– do oborů  s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna

– do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna

– do oborů vzdělání Gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února

– do oborů vzdělání bez talentové zkoušky:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou od 12. dubna do 28. dubna.

Jednotnou zkoušku by měl uchazeč konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí a ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Lepší výsledek by se uplatňoval v hodnocení uchazeče při přijímací řízení.

Řádné termíny pro čtyřleté obory vzdělávání: 14.dubna a 15. dubna 2020

Řádné termíny pro šestileté a osmileté obory vzdělávání: 16.dubna a 17. dubna 2020

 

Náhradní termíny 13. 5. a 14. 5. 2020

Ředitel školy umožní vykonání testů v náhradním termínu uchazeči, který se pro vážné důvody k testům v řádném termínu nedostaví a svoji neúčast nejpozději do 3 dnů písemně omluví a omluva je uznána

Ostatní obory od 22. do 30. dubna.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky

Jaké informace potřebuji, jako výchovná poradkyně, od rodičů:

 • 1. webová adresa školy
 • 2. přesný název školy
 • 3. adresa školy
 • 4. kód a název oboru

Např.

1. http://www.oapv.cz

2. Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18

3. Palackého 18 796 01 Prostějov

4. 63-41-M/02  obchodní akademie

 

Tyto údaje, přesně v tomto pořadí (na obě školy),  pošlete na email:

mar.francova@seznam.cz

francova.skolabrodek@iskola.cz

Kdo informace nepošle, nevadí. Přihlášku vytiskneme ve škole jen se základními údaji na přední straně a se známkami na zadní straně. Přihlášku potvrdí paní ředitelka a výchovná poradkyně předá žákům.

Údaje o školách a oborech si mohou rodiče vyplnit sami.

7)  Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Uchazeč je oprávněn odvolat se proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání.

Pokud uchazeč po rozhodnutí o nepřijetí požaduje podat odvolání, je tak možné učinit do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Krajský úřad rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

 • Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)
  Datum
  Odvolání proti nepřijetí ke studiu
  Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru). Pozn. Můžete také uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno.
  Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
  Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
  Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám

Vzor odvolání (ke stažení, dokument Word)

Kde najdete další spolehlivé informace:

1) Portál Střední školy.cz

2) Platné formuláře přihlášek ke stažení.

3) Přehled oborů a SŠ v Atlasu školství

4) Infoabsolvent.cz

Na www.infoabsolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.
– vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
– je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.)
– je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
– velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete

– informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
– filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
– poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

 

Máte další dotazy?

Obraťte se na výchovného poradce, a to nejlépe na email: mar.francova@seznam.cz

edookit
Edookit pro rodiče a žáky Edookit pro pedagogy
Kalendář
Listopad 2020
Po Út St Čt So Ne
« Říj   Pro »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Archív
Jsme zapojeni