Testování žáků 9. třídy

V termínu od 9. do 26. května 2017  provedla Česká školní inspekce elektronické ověřování výsledků žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, které sleduje míru dosažení vybraných očekávaných výstupů podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Zapojeno je 3 697 základních škol a víceletých gymnázií, v nichž žáci buď 5. nebo 9. ročníku řeší trojici testů. Každé škole byly určeny dva testy z trojice základních předmětů (Český jazyk, Matematika, Cizí jazyk) a jeden ze tří doplňkových testů pro žáky 5. ročníku (Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce, Kombinované výchovy), nebo jeden z 12 doplňkových testů pro žáky 9. ročníku (Přírodopis, Fyzika, Chemie, Dějepis, Zeměpis, Výchova k občanství, Hudební výchova, Výtvarná výchova, Výchova ke zdraví, Ochrana v rizikových situacích, Přírodovědná gramotnost, Informační gramotnost).

V naší škole provedla Česká školní inspekce testování žáků 9. třídy, a to z předmětů Český jazyk, Matematika, Zeměpis.