Vrácení úplaty za II. pololetí školního roku 2019/2020 – školní družina, kroužky

Vzhledem k mimořádné situaci, v souvislosti s epidemií koronaviru, byla od 11. 3. 2020 školní družina uzavřena. Úplata za vzdělávání ve školní družině byla zákonnými zástupci dětí uhrazena do konce školního roku 2019/2020. Tento přeplatek, vzniklý v důsledku faktického neposkytování vzdělávání z důvodu mimořádných opatření, za poměrnou část měsíce března a za celý měsíc duben, květen a červen bude použit k uhrazení úplaty za I. pololetí školní družiny ve školním roce 2020/2021.

Tato částka nepokryje úplatu za celé I. pololetí školního roku 2020/2021. Zákonný zástupce, jehož dítě nastoupí ke vzdělávání ve školní družině pro rok 2020/2021, doplatí chybějící poměrnou část během I. pololetí školního roku 2020/2021.

Pokud dítě, které do školní družiny docházelo v II. pololetí školního roku 2019/2020, do školní družiny ve školním roce 2020/2021 nenastoupí, bude mu přeplatek, který vznikl na základě mimořádných událostí, vrácen. Vyúčtování přeplatku proběhne během měsíce září až října. 

Škola bude zákonné zástupce o všem včas informovat.

Zuzana Bohuslavová, vychovatelka ŠD

 

Vzhledem k mimořádné situaci, v souvislosti s epidemií koronaviru, byla od 11. 3. 2020 uzavřena základní škola. Činnost zájmových útvarů – kroužků – byla přerušena. Až do konce školního roku nelze zájmovou činnost – kroužky – obnovit. V případě, že jste zaplatili úplatu za kroužek:

Cvičení z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníku – v současné době tento kroužek – příprava na přijímací zkoušky – intenzivně probíhá. Platba za kroužek se vracet nebude.

Keramika, Vaření – poměrná část úplaty za tyto 2 kroužky bude vrácena do konce školního roku 2019/20. Vedoucí kroužku bude kontaktovat zákonné zástupce žáků.

Sportovní hry, Dramatický kroužek – poměrná část úplaty se převádí do příštího školního roku, v případě, že žák v příštím školním roce nebude kroužek navštěvovat, bude mu úplata vrácena během měsíce září a října 2020.

Ostatní kroužky – nebyla požadována úplata, konaly se díky sponzoringu nebo byly hrazeny z projektů

Mgr. Kateřina Dostálová